Wildcat

V.I. Warshawski (Series)

Sara Paretsky Author
(2017)

Shell Game

V.I. Warshawski (Series)

Sara Paretsky Author
(2018)

Windy City Blues

V. I. Warshawski (Series)

Sara Paretsky Author
(2009)

Windy City Blues

V.I. Warshawski (Series)

Sara Paretsky Author
Sonja Hauser Translator
(2018)

Windy City Blues

V. I. Warshawski (Series)

Sara Paretsky Author
Jean Smart Narrator
(1995)

Schadenersatz

V.I. Warshawski (Series)

Book 1

Sara Paretsky Author
Uta Münch Translator
(2018)

Indemnity Only

V. I. Warshawski (Series)

Book 1

Sara Paretsky Author
(2010)

Deadlock

V. I. Warshawski (Series)

Book 2

Sara Paretsky Author
(2011)

Deadlock

V.I. Warshawski (Series)

Book 2

Sara Paretsky Author
Katja Münch Translator
(2018)

Fromme Wünsche

V.I. Warshawski (Series)

Book 3

Sara Paretsky Author
Uta Münch Translator
(2018)

Killing Orders

V.I. Warshawski (Series)

Book 3

Sara Paretsky Author
(2011)

Tödliche Therapie

V.I. Warshawski (Series)

Book 4

Sara Paretsky Author
Anette Grube Translator
(2018)

Bitter Medicine

V.I. Warshawski (Series)

Book 4

Sara Paretsky Author
(2011)

Bitter Medicine

V. I. Warshawski (Series)

Book 4

Sara Paretsky Author
(2010)

Blood Shot

V.I. Warshawski (Series)

Book 5

Sara Paretsky Author
Anette Grube Translator
(2018)

Blood Shot

V. I. Warshawski (Series)

Book 5

Sara Paretsky Author
(2009)

Burn Marks

V. I. Warshawski (Series)

Book 6

Sara Paretsky Author
(2009)

Brandstifter

V.I. Warshawski (Series)

Book 6

Sara Paretsky Author
Dietlind Kaiser Translator
(2018)

Eine für Alle

V.I. Warshawski (Series)

Book 7

Sara Paretsky Author
Dietlind Kaiser Translator
(2018)

Guardian Angel

V. I. Warshawski (Series)

Book 7

Sara Paretsky Author
(2008)

Engel im Schacht

V.I. Warshawski (Series)

Book 8

Sara Paretsky Author
Sonja Hauser Translator
(2018)

Tunnel Vision

V. I. Warshawski (Series)

Book 8

Sara Paretsky Author
Sharon Engemann Narrator

Tunnel Vision

V. I. Warshawski (Series)

Book 8

Sara Paretsky Author
(1999)

Hard Time

V. I. Warshawski (Series)

Book 9

Sara Paretsky Author
(1999)

Hard Time

V. I. Warshawski (Series)

Book 9

Sara Paretsky Author
Jean Smar Narrator

Die verschwundene Frau

V.I. Warshawski (Series)

Book 9

Sara Paretsky Author
Sonja Hauser Translator
(2018)

Total Recall

V. I. Warshawski (Series)

Book 10

Sara Paretsky Author
(2002)

Ihr wahrer Name

V.I. Warshawski (Series)

Book 10

Sara Paretsky Author
Sonja Hauser Translator
(2018)

Blacklist

V. I. Warshawski (Series)

Book 11

Sara Paretsky Author
(2004)

Blacklist

V.I. Warshawski (Series)

Book 11

Sara Paretsky Author
Sybille Schmidt Translator
(2018)

Fire Sale

V. I. Warshawski (Series)

Book 12

Sara Paretsky Author
(2006)

Feuereifer

V.I. Warshawski (Series)

Book 12

Sara Paretsky Author
Sybille Schmidt Translator
(2018)

Hardball

V. I. Warshawski (Series)

Book 13

Sara Paretsky Author
(2009)

Body Work

V. I. Warshawski (Series)

Book 14

Sara Paretsky Author
(2011)

Breakdown

V. I. Warshawski (Series)

Book 15

Sara Paretsky Author
(2012)

Critical Mass

V. I. Warshawski (Series)

Book 16

Sara Paretsky Author
(2013)

Brush Back

V.I. Warshawski (Series)

Book 17

Sara Paretsky Author
(2015)

Fallout

V.I. Warshawski (Series)

Book 18

Sara Paretsky Author
Susan Ericksen Narrator
(2017)

Fallout

V.I. Warshawski (Series)

Book 18

Sara Paretsky Author
(2017)

Shell Game

V.I. Warshawski (Series)

Book 19

Sara Paretsky Author
Susan Ericksen Narrator
(2018)

Dead Land

V.I. Warshawski (Series)

Book 20

Sara Paretsky Author
Susan Ericksen Narrator
(2020)