Island

Thomas Perry Author
Joe Barrett Narrator
(2018)

The Boyfriend

Thomas Perry Author
Robertson Dean Narrator
(2013)

The Informant

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2011)

Strip

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2010)

Poison Flower--A Jane...

Jane Whitefield (Series)

Book 7

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2012)

Blood Money

Jane Whitefield (Series)

Book 5

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2010)

Nightlife

Thomas Perry Author
Shelly Frasier Narrator
(2006)

The Face-Changers

Jane Whitefield (Series)

Book 4

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2009)

Metzger's Dog

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2009)

Death Benefits

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2009)

Sleeping Dogs

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2009)

Shadow Woman

Jane Whitefield (Series)

Book 3

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2009)

Dead Aim

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2010)

Dance for the Dead

Jane Whitefield (Series)

Book 2

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2009)

Silence

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2007)

Runner

Jane Whitefield (Series)

Book 6

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2009)

Fidelity

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2008)

The Butcher's Boy

Thomas Perry Author
Michael Kramer Narrator
(2008)

Vanishing Act

Jane Whitefield (Series)

Book 1

Thomas Perry Author
Joyce Bean Narrator
(2009)