The Texan's Touch

The McLain Series

Jodi Thomas Author
(1998)

To Kiss a Texan

The McLain Series

Jodi Thomas Author
(1999)

To Wed in Texas

The McLain Series

Jodi Thomas Author
(2000)