Shortcake Cake, Volume 6

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2019)

Shortcake Cake, Volume 7

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2020)

Shortcake Cake, Volume 8

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2020)

Shortcake Cake, Volume 9

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2020)

Shortcake Cake, Volume 11

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2021)