Shortcake Cake, Volume 1

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2018)

Shortcake Cake, Volume 2

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2018)

Shortcake Cake, Volume 3

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2019)

Shortcake Cake, Volume 4

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2019)

Shortcake Cake, Volume 5

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2019)

Shortcake Cake, Volume 10

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2020)

Shortcake Cake, Volume 12

Shortcake Cake (Series)

Suu Morishita Author
Suu Morishita Copyright holder
(2021)