Naruto: Naruto's Story -...

Naruto Novels (Series)

Mirei Miyamoto Author
Mirei Miyamoto Copyright holder
(2020)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Shikamaru's...

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Takashi Yano Copyright holder
(2021)

Naruto: Naruto's Story

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2023)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2022)

Naruto: Sasuke's Story: Star...

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Jun Esaka Copyright holder
(2020)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Masahi Kishimoto Contributor
(2022)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)