Iron & Velvet

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
(2019)

Shadows & Dreams

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
(2019)

Fire & Water

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
(2020)

Fire & Water

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
Cat Gould Narrator
(2020)

Iron & Velvet

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
Cat Gould Narrator
(2020)

Shadows & Dreams

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
Cat Gould Narrator
(2020)

Smoke & Ashes

Kate Kane, Paranormal Investigator (Series)

Alexis Hall Author
Henrietta Meire Narrator
(2021)