The Zig Zag Girl

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
(2015)

The Zig Zag Girl

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Daniel Philpott Narrator
(2024)

Smoke and Mirrors

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Daniel Philpott Narrator
(2024)

The Zig Zag Girl

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Daniel Philpott Narrator
(2015)

Now You See Them

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
James Langton Narrator
(2019)

Smoke and Mirrors

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
(2016)

The Blood Card

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
(2017)

Now You See Them

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
(2019)

Smoke and Mirrors

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Daniel Philpott Narrator
(2016)

The Blood Card

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Luke Thompson Narrator
(2017)

The Vanishing Box

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
James Langton Narrator
(2019)

The Midnight Hour

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
(2021)

The Midnight Hour

Brighton Mystery (Series)

Elly Griffiths Author
Beth Eyre Narrator
(2021)

The Great Deceiver

Brighton Mystery (Series)

Book 7

Elly Griffiths Author
Beth Eyre Narrator

The Vanishing Box

Brighton Mystery (Series)

Book 4

Elly Griffiths Author
Luke Thompson Narrator

Now You See Them

Brighton Mystery (Series)

Book 5

Elly Griffiths Author
Luke Thompson Narrator

The Midnight Hour

Brighton Mystery (Series)

Book 6

Elly Griffiths Author
Beth Eyre Narrator