The Draka & the Giant

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2023)

The Flower & the Blackbird

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2022)

The Covert Guardian

The Unsanctioned Guardians (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2023)

The Harlequin & the Drangùe

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2021)

The Flower & the Blackbird

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2021)

The Harlequin & the Drangùe

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2021)

The Draka & the Giant

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2022)

The Covert Guardian

The Unsanctioned Guardians (Series)

Liane Zane Author
(2023)