cover image of Access. Analiza danych. Receptury

Access. Analiza danych. Receptury

by Ken Bluttman Author · Wayne S. Freeze Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!<ul><li>Jak stosowa? wska?niki statystyczne do analizy danych biznesowych?</li><li>Jak rozszerza? funkcjonalno?? zapyta? SQL, stosuj?c skrypty VBA? </li><li>Jak przetwarza? dane i przenosi? je mi?dzy bazami Access?</li></ul><p>Access to znane ju? narz?dzie s?u??ce do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalaj?cych efektywnie wykonywa? zadania, które pocz?tkowo mog? wydawa? si? skomplikowane. Ksi??ka przedstawia przyk?ady kwerend, metody przenoszenia danych pomi?dzy bazami Access, obliczania wielu wska?ników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnie? - wszystko pod k?tem analizy i przetwarzania danych. Ka?da zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwi?zania problemu wraz ze szczegó?owym omówieniem metody post?powania oraz analiz? kodu. </p><p>Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podr?cznik przeznaczony zarówno dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników bazy danych Access, jak i do?wiadczonych. Dzi?ki przejrzystemu j?zykowi i mnogo?ci poruszonych zagadnie? ka?dy, niezale?nie od stopnia zaawansowania, mo?e poszerzy? swoj? wiedz?. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik u?atwiaj?cych codzienn? prac? z bazami danych, co czyni j? atrakcyjn? nawet dla osób doskonale pos?uguj?cych si? baz? Access. Jest to tak?e kompendium wiedzy niezb?dnej ka?demu, kto chce wyci?ga? ze zbiorów danych naprawd? cenne informacje. </p><ul><li>Tworzenie kwerend ró?nych typów</li><li>Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych</li><li>Przetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie ?a?cucha znaków</li><li>Zastosowanie tabel, modyfikacja zawarto?ci systemu Windows, szyfrowanie danych </li><li>Wykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQL</li><li>Rozwi?zywanie problemów biznesowych</li><li>Obliczanie wska?ników statystycznych</li></ul><p>Baza danych to fundament biznesu - zobacz, jak efektywnie ni? zarz?dza?!</p>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2008

Format

  • OverDrive Read 16.3 MB
  • Adobe PDF eBook 9.9 MB
  • Adobe EPUB eBook 16.3 MB
  • Open PDF eBook 9.9 MB
  • Open EPUB eBook 16.3 MB

Wayne S. Freeze (Author)

Wayne S. Freeze is the Head of Software Development for Electrical Controls, Inc., where he builds software 3D graphics applications using Visual Basic, SQL Server and DirectX. He has written more than a dozen books over the years and has over sev...

More about Wayne S. Freeze

Ken Bluttman (Author)

Ken Bluttman is the author of numerous computer books and articles. He recently wrote O'Reilly's "Access Hacks" as well as "Excel Charts for Dummies". Ken's technical chops include Microsoft Office, XML, VBA, VB.NET, SQL Server, and assorted web t...

More about Ken Bluttman
Access. Analiza danych. Receptury
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free