We want your feedback!
Click here
cover image of Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Bruce Tate Author · Bruce Tate Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje <br />internetowe w zaledwie kilka dni</b></h4></div><ul><li>Jak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?</li><li>Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?</li><li>Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?</li></ul><p>Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci. </p><p>Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas. </p><ul><li>Uruchamianie i organizacja Rails</li><li>Budowanie widoku</li><li>Rusztowania, REST i ?cie?ki</li><li>Klasy z?o?one</li><li>Rozbudowywanie widoków</li><li>Zarz?dzanie uk?adem strony</li><li>Arkusze stylów</li><li>Tworzenie w?asnych funkcji pomocniczych</li><li>Testowanie i debugowanie</li><li>Tworzenie nowej aplikacji Rails </li></ul><div align="center"><h4><b>Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2009

Format

  • OverDrive Read 5.5 MB
  • Adobe PDF eBook 3.2 MB
  • Adobe EPUB eBook 5.5 MB
  • Open PDF eBook 3.2 MB
  • Open EPUB eBook 5.5 MB

Bruce Tate (Author)

Lance Carlson has been programming Ruby since Rails version 0.13 was released, and he has been riding on its coattails since. He currently owns Ruby Skills, a Ruby consultancy firm and is working for Engine Yard as an application support engineer....

More about Bruce Tate

Bruce Tate (Author)

Lance Carlson has been programming Ruby since Rails version 0.13 was released, and he has been riding on its coattails since. He currently owns Ruby Skills, a Ruby consultancy firm and is working for Engine Yard as an application support engineer....

More about Bruce Tate

Creators

Author :
Curt Hibbs
Author :
Curt Hibbs
Author :
Lance Carlson
Author :
Bruce Tate
Author :
Bruce Tate
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II
Copy and paste the code into your website.