ਉਤਾਵਲਾ ਕਿਸਾਨ / The Impatient...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਤਿੰਨ ਭਾਲੁਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ / The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ / The King...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਰੇਪੁਨਜ਼ਲ / Rapunzel

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ / The Giant...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਨੋ ਵਾਇਟ ਅਤੇ 7 ਬੌਣੇ / Snow...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ 40 ਚੋਰ / Ali...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਹੰਸੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਲ / Hansel And...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ / Beauty...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਰੇਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਡ / Red Riding Hood

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਪੀਨੋਚਿਓ / Pinocchio

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਅਲਾਦੀਨ / Aladdin

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! / Hello!

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਜੇਕ ਅਤੇ ਬੀਨਸਤਕ / Jack And The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਪੀਟਰ ਪੈਨ / Peter Pan

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਮਛਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ / The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਲੂੰਬੜੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ / The Fox...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਿੰਡ੍ਰੇਲਾ / Cinderella

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਹੰਸੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਲ / Hansel And...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਗੁਲੀਵਰ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ /...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਰੇਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਡ / Red Riding Hood

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਤਿੰਨ ਭਾਲੁਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ / The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਬ੍ਰੇਮੇਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ / The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਵਾਲ / Funny Questions

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਭਾਲੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ / The Bear Prince

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ / Beauty...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਬੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀੜਾ / The Monkeys...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਿੰਡ੍ਰੇਲਾ / Cinderella

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਜੇਕ ਅਤੇ ਬੀਨਸਤਕ / Jack And The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ? /...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ / The Bear...

Aesop's Fables (Series)

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਮੋਰ ਅਤੇ ਬਗਲਾ / The Peacock...

Aesop's Fables (Series)

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਲੂੰਬੜੀ ਅਤੇ ਚੂਹਾ / The Fox And...

Aesop's Fables (Series)

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਟਿੱਡਾ / The Ant And...

Aesop's Fables (Series)

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? / What Is That?

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ / The Hare And...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਜਾਨਵਰ / Crazy animals

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! / Hello!

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ? / How Old...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਪੇੜ / The...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ? / How Old...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)