من أي بلد أنت؟ / Where Are...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ما اسمك ؟ / What Is Your Name ?

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

ماذا تفعل؟ / What Are You Doing?

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

من أنت؟ / Who Are You?

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

أريد مثلجات الفراولة! / I...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

كم عمرك؟ / How Old Are You?

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

أهلاً! / Hello!

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

يومي / My Day

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)

الراعي الذي فهم لغة الحيوانات...

Dino Lingo Author
Dino Lingo Illustrator
(2016)