Malice

Detective Kaga (Series)

Keigo Higashino Author
Jeff Woodman Narrator
(2014)

Malice

Detective Kaga (Series)

Keigo Higashino Author
Alexander O. Smith Translator
(2014)

Newcomer

Detective Kaga (Series)

Book 2

Keigo Higashino Author
Giles Murray Translator
(2018)