Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 9

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Bipolar Sagacity Volume 10

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2021)

Shartsy's Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 8

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)