Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 9

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 10

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2021)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

Bipolar Sagacity Volume 8

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)