Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 9

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Shartsy's Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 10

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2021)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

A Rudimentary Survey of the...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2022)

Bipolar Sagacity Volume 8

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)