Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Sunday School Lessons and...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2014)