Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Sunday School Lessons and...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2014)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)