Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 9

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 8

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2020)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)