Bipolar Sagacity Volume 7

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 6

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2019)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Sunday School Lessons and...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2014)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)