Shartsy'S Artsy Sayings Volume 2

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Bipolar Sagacity Volume 3...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

Bipolar Sagacity Volume 5

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2018)

Sunday School Lessons and...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2014)

Avant-Garde Sociology Workbook

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)

The Science and Art of...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2015)

Understanding the Heart...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2016)

Bipolar Sagacity Volume 4...

Thomas D. Sharts M.Ed Author
(2017)