Mirrors of the Soul

Kahlil Gibran Author
Joseph Sheban Translator
(2011)

The Wisdom of Gibran

Philosophical Library Editor
Joseph Sheban Editor
(2010)