The Memory of Water

Karen White Author
(2008)

Sea Change

Karen White Author
(2012)

Falling Home

Falling Home (Series)

Book 1

Karen White Author
(2010)

The Time Between

Karen White Author
(2013)

The Beach Trees

Karen White Author
(2011)

A Long Time Gone

Karen White Author
(2014)

On Folly Beach

Karen White Author
(2010)

Flight Patterns

Karen White Author
(2016)

Return to Tradd Street

Tradd Street (Series)

Book 4

Karen White Author
(2014)

The Night the Lights Went Out

Karen White Author
(2017)

The Guests on South Battery

Tradd Street (Series)

Book 5

Karen White Author
(2017)

The Forgotten Room

Karen White Author
Beatriz Williams Author
(2016)

Dreams of Falling

Karen White Author
(2018)