Tupac Shakur

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Carrie Golus Author
(2010)

Lady Gaga

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Matt Doeden Author
(2012)

K-Pop

Stuart A. Kallen Author
(2014)

Nicki Minaj

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Felicity Britton Author
(2013)

The Glee Cast

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Felicity Britton Author
(2012)

Adele

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Matt Doeden Author
(2013)

Jay-Z

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Stephen G. Gordon Author
(2013)

Johnny Depp

USA TODAY Lifeline Biographies (Series)

Matt Doeden Author
(2011)

Saturday Night Live

Arie Kaplan Author
(2014)