The Spy Quartet

Len Deighton Author
(2015)

Bomber, XPD, Goodbye Mickey...

Len Deighton Author
(2013)

The Harry Palmer Quartet

Len Deighton Author
(2013)

Yesterday's Spy

Len Deighton Author
(2012)

An Expensive Place to Die

Harry Palmer (Series)

Book 5

Len Deighton Author
(2012)

Spy Story

Harry Palmer (Series)

Book 5

Len Deighton Author
(2012)

Twinkle Twinkle Little Spy

Harry Palmer (Series)

Book 6

Len Deighton Author
(2012)

City of Gold

Len Deighton Author
(2011)

Violent Ward

Len Deighton Author
(2011)

MAMista

Len Deighton Author
(2011)

Only When I Larf

Len Deighton Author
(2011)

Hope

Bernard Samson (Series)

Book 8

Len Deighton Author
(2011)

Close-Up

Len Deighton Author
(2011)

Faith

Bernard Samson (Series)

Book 7

Len Deighton Author
(2011)

Charity

Bernard Samson (Series)

Book 9

Len Deighton Author
(2011)

Spy Hook

Bernard Samson (Series)

Book 4

Len Deighton Author
(2010)

Spy Sinker

Bernard Samson (Series)

Book 6

Len Deighton Author
(2010)

Spy Line

Bernard Samson (Series)

Book 5

Len Deighton Author
(2010)

Berlin Game

Bernard Samson (Series)

Book 1

Len Deighton Author
(2010)

London Match

Bernard Samson (Series)

Book 3

Len Deighton Author
(2010)

Mexico Set

Bernard Samson (Series)

Book 2

Len Deighton Author
(2010)

Winter

Len Deighton Author
(2010)

XPD

Len Deighton Author
(2009)

Billion-Dollar Brain

Harry Palmer (Series)

Book 4

Len Deighton Author
(2009)

Funeral in Berlin

Harry Palmer (Series)

Book 3

Len Deighton Author
(2009)

Horse Under Water

Harry Palmer (Series)

Book 2

Len Deighton Author
(2009)

The Ipcress File

Harry Palmer (Series)

Book 1

Len Deighton Author
(2009)