نقد وإصلاح

طه حسين Author
(1960)

جنة الشوك

طه حسين Author
(1986)

من هناك

طه حسين Author
(1955)

دعاء الكروان

طه حسين Author
(2008)

فى الأدب الجاهلى

طه حسين Author
(1927)

مذكرات طه حسين

طه حسين Author
(1967)

حديث المساء

طه حسين Author
(1983)

من أدبنا المعاصر

طه حسين Author
(1958)

رحلة الربيع

طه حسين Author
(1985)

صوت أبو العلاء

طه حسين Author
(2007)

الوعد الحق

طه حسين Author
(1976)

مرآة الإسلام

طه حسين Author
(1982)

من بعيد

طه حسين Author
(1960)

جنة الحيوان

طه حسين Author
(1989)

خصام ونقد

طه حسين Author
(1979)

ألوان

طه حسين Author
(1998)

حافظ و شوقي

طه حسين Author
(1955)

ما وراء النهر

طه حسين Author
(1986)

شجرة البؤس

طه حسين Author
(1944)

نظام الأثينيين

طه حسين Author
(1921)

روح التربية

غوستاف لوبون Author
طه حسين Translator
(2014)

حديث الأربعاء

طه حسين Author
(1997)

فى الشعر الجاهلى

طه حسين Author
(2006)

مع المتنبي

طه حسين Author
(1949)

رحلة الربيع والصيف

طه حسين Author
(1985)