Althea's Grand Tour

Emily Hendrickson Author

A Chance Encounter

Emily Hendrickson Author

Hidden Inheritance

Emily Hendrickson Author

The Gallant Lord Ives

Emily Hendrickson Author

Drusilla's Downfall

Emily Hendrickson Author

The Dangerous Baron Leigh

Emily Hendrickson Author

Elizabeth's Rake

Emily Hendrickson Author

Miss Wyndham's Escapade

Emily Hendrickson Author

The Unexpected Wife

Emily Hendrickson Author

The Colonial Upstart

Emily Hendrickson Author

An Uncommon Bequest

Emily Hendrickson Author

A Country Miss

Emily Hendrickson Author

Miss Haycroft's Suitors

Emily Hendrickson Author

Miss Timothy Perseveres

Emily Hendrickson Author

The Contrary Coninthian

Emily Hendrickson Author

Double Deceit

Emily Hendrickson Author

The Fashionable Spy

Emily Hendrickson Author

The Rake's Revenge

Emily Hendrickson Author

Julia's Spirit

Emily Hendrickson Author

The Wicked Proposal

Emily Hendrickson Author

A Scandalous Suggestion

Emily Hendrickson Author

Lord Nick's Folly

Emily Hendrickson Author

The Ivory Dragon

Emily Hendrickson Author

My Lady Faire

Emily Hendrickson Author

A Perilous Engagement

Emily Hendrickson Author

Queen of the May

Emily Hendrickson Author

Tabitha's Tangle

Emily Hendrickson Author

The Madcap Heiress

Emily Hendrickson Author

The Rake and the Redhead

Emily Hendrickson Author

The Roguish Miss Penn

Emily Hendrickson Author

Lady Sara's Scheme

Emily Hendrickson Author

Harriet's Beau

Emily Hendrickson Author

Miss Cheney's Charade

Emily Hendrickson Author

Lord Ware's Widow

Emily Hendrickson Author

The Scoundrel's Bride

Emily Hendrickson Author

Lord Huntingdon's Legacy

Emily Hendrickson Author

Pursuing Priscilla

Emily Hendrickson Author