Fatty Legs

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret Pokiak-Fenton Author
(2010)

A Stranger At Home

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret Pokiak-Fenton Author
(2011)

Not My Girl

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret Pokiak-Fenton Author
(2014)

When I Was Eight

Gabrielle Grimard Illustrator
Christy Jordan-Fenton Author
(2020)

Fatty Legs (10th anniversary...

Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton Author
Christy Jordan-Fenton Author
(2020)

A Stranger At Home

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton Author
(2021)

Fatty Legs

Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton Author
Christy Jordan-Fenton Author
(2021)

Not My Girl

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton Author
(2021)

When I Was Eight

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton Author
(2021)

A Stranger at Home

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret Pokiak-Fenton Author
(2023)

Fatty Legs

Christy Jordan-Fenton Author
Margaret Pokiak-Fenton Author
(2023)