The Draka & the Giant

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2023)

The Flower & the Blackbird

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2021)

The Harlequin & the Drangùe

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2021)

The Harlequin & the Drangùe

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2021)

The Flower & the Blackbird

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2022)

The Draka & the Giant

The Elioud Legacy (Series)

Liane Zane Author
(2022)

The Covert Guardian

The Unsanctioned Guardians (Series)

Liane Zane Author
(2023)

The Harlequin Protocol

The Unsanctioned Guardians (Series)

Liane Zane Author
(2024)

The Covert Guardian

The Unsanctioned Guardians (Series)

Liane Zane Author
Talon David Narrator
(2023)