Jesus, The Son of Man

Kahlil Gibran Author
(2012)