Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 1

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2012)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 5

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2014)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 1

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2017)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 4

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2014)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 3

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2013)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 2

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2012)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 2

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2017)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 9

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2016)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 8

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2016)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 7

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2015)

Yu-Gi-Oh! Zexal, Volume 6

Yu-Gi-Oh! Zexal (Series)

Shin Yoshida Author
Kazuki Takahashi Copyright holder
(2015)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 7

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2020)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 6

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2019)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 5

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2019)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 4

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2018)

Yu-Gi-Oh! Arc-V, Volume 3

Yu-Gi-Oh! Arc-V (Series)

Shin Yoshida Author
Naohito Miyoshi Artist
(2018)