Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Tokyo Ghoul: Days

Tokyo Ghoul (Series)

Shin Towada Author
Shin Towada Copyright holder
(2016)

Tokyo Ghoul: Past

Tokyo Ghoul (Series)

Shin Towada Author
Shin Towada Copyright holder
(2017)

Tokyo Ghoul: Void

Tokyo Ghoul (Series)

Shin Towada Author
Shin Towada Copyright holder
(2017)