A Year Without Mom

Dasha Tolstikova Author
Dasha Tolstikova Illustrator
(2015)

Friend or Foe?

John Sobol Author
Dasha Tolstikova Illustrator
(2016)

The Bad Chair

Dasha Tolstikova Author
Dasha Tolstikova Illustrator
(2020)

Horizontal Parenting

Michelle Woo Author
Dasha Tolstikova Illustrator
(2021)

Boney

Cary Fagan Author
Dasha Tolstikova Illustrator
(2022)